Tillgänglighet på webben

Det digitala har blivit vår nya vardag – vi handlar mat digitalt, betalar räkningar, tittar på tv och går till läkaren. Nu när vi är i en pandemi så träffar vi till och med familjen digitalt. Aldrig förr har så många användare varit beroende av digital tillgänglighet som nu.  

20% av befolkningen har en permanent funktionsvariation, det är alltså 1 av 5 som kanske hindras att använda webben. 100% av befolkningen har tillfälliga funktionsvariationer. Digital tillgänglighet gör att fler kan nå din webbplats, app eller dokument och gör upplevelsen bättre för alla användare.

Den 23 september 2020 trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft för stora delar av den offentliga sektorn. Lagen säger att ingen ska hindras tillgång till digital offentlig service.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Under 2022 kommer Europeiska tillgänglighetslagen som även omfattar den privata sektorn. 

Europeiska tillgänglighetslagen

Digital tillgänglighet är lagkrav

Digital tillgänglighet är lagkrav för offentliga aktörer och offentligt styrda organ.

Myndigheter, regioner, kommuner och de flesta kommunala bolag är några exempel på organisationer som omfattas av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Privata aktörer som omfattas av lagen

Lagen gäller även vissa privata aktörer. Privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina och som till största del har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, eller utbildning på forskarnivå, ska enligt lag vara digitalt tillgängliga.

Konkreta bestämmelser om vilka privata aktörer om omfattas och ska vara digitalt tillgängliga finns i 4 § i lagen. Där framgår det att privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som omfattas av:

 • 24 kap. skollagen (2010:800)
 • hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)
 • socialtjänstlagen (2001:453)
 • lagen (1988:870)
 • lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Vilka som omfattas av lagen. Digg.se. Myndigheten för digital förvaltning

WCAG 2.1 AA

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är riktlinjer som offentliga aktörer ska följa för tillgängligt innehåll på webben. Det är en världsstandard och ett minimikrav som EU har beslutat om. Riktlinjerna finns i olika versioner och nivåer. Lagkravet är WCAG 2.1 AA. Ibland nämns EN 301549 men det är i princip samma riktlinjer men med en annan beteckning.

Enligt riktlinjerna ska webbplatser, dokument och appar vara:

 • Möjlig att uppfatta
 • Hanterbar
 • Begriplig
 • Robust

I lagen finns det 50 riktlinjer som utgör standarden för digital tillgänglighet och digitalt innehåll. Det går att testa riktlinjerna med automatiska verktyg och med manuella kontroller. För att testa alla riktlinjer krävs det manuella tester.

Testa tillgängligheten manuellt eller automatiskt

I januari 2021 släpptes ett utkast för nästa version, WCAG 3.0. Vi räknar med några år innan den blir antagen som lagkrav.